Inleiding

In onderstaan beleidsplan legt het bestuur van Stichting Cas het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 maart 2016. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast indien noodzakelijk.

Strategie

Doelstelling
Stichting Cas stelt zich tot doel om op alle mogelijke manieren vooruitgang te bewerkstelligen in het functioneren van patiënten met (niet aangeboren) hersenletsel.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
• het werven van fondsen
het bevorderen van het plegen van (wetenschappelijk) onderzoek naar (de praktische toepasbaarheid en kwaliteit  van) therapieën, medicatie, hulpmiddelen en (nieuwe) ontwikkelingen voor patiënten met NAH
• het kwalificeren en delen van informatie met betrekking tot bedoelde onderzoeken
het concreet ondersteunen van patiënten, ouders, professionals bij het toepassen van therapieën, medicatie en hulpmiddelen
• Het geven van therapieën in het Therapiecentrum Stichting Cas
• Het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen in samenwerking met Hogescholen en universiteiten

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Cas heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Alle opbrengsten komen ten goede haar doelstellingen.

Bestemming liquidatiesaldo

Stichting Cas besteedt een batig liquidatiesaldo ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Beleid

Werkzaamheden

Stichting Cas is in opbouw en opent in 2016 haar therapiecentrum met als doel vernieuwende therapieën te ontwikkelen en toe te passen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hierbij zoeken wij altijd de samenwerking met specialisten en universiteiten/hogescholen

De stichting doet onderzoek naar betaalbare en innovatieve communicatie mogelijkheden voor mensen met een locked in syndroom. Tevens onderzoekt en ontwikkelt de stichting praktische hulpmiddelen.

Fondsenwerving

Op dit moment is Stichting Cas actief bezig met fondsenwerving voor de afronding van het
therapiecentrum en de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen.

Vermogen van Stichting Cas

U kunt op aanvraag (info@stichtingcas.nl) een financieel jaarverslag verkrijgen. Een verkorte staat van baten en lasten kunt u vinden onder Financieel beleid.

Bestedingsbeleid

Stichting Cas besteedt alle inkomsten aan haar doelstellingen:
• het bevorderen van het plegen van (wetenschappelijk) onderzoek naar (de praktische toepasbaarheid en kwaliteit van) therapieën, medicatie, hulpmiddelen en (nieuwe) ontwikkelingen voor patiënten met (niet aangeboren) hersenletsel;
• het kwalificeren en delen van informatie met betrekking tot bedoelde onderzoeken;
• het concreet ondersteunen van patiënten, ouders, professionals bij het toepassen van therapieën, medicatie en hulpmiddelen.
• Het geven van therapieën in het Therapiecentrum Stichting Cas
• Het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen in samenwerking met Hogescholen en universiteiten.

Beschikkingsbeleid

Omtrent de besluitvorming door het bestuur en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het haar eigen vermogen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding op welke manier dan ook voor de voor Stichting Cas verrichte werkzaamheden. Stichting Cas besteedt alle binnenkomende gelden aan haar doelstelling.

Administratief beleid

De secretariële administratie word gevoerd door mevr. W. Sinia.

Financieel beleid

De financiële administratie en jaarrekening, alsmede het beheren van de rekening worden gevoerd door onze penningmeester dhr. G. Coenen.

Daarnaast word jaarlijks de gehele financiële administratie ter na-controle afgestaan aan een onafhankelijke accountant (jaarlijks wisselend)